نرم افزار خاطرات شفاهی مردم ایران

آیندگان میراث‌دار گذشتگان هستند. میراث‌دار آنچه که گذشتگان دیده‌اند، شنیده‌اند، کسب کرده‌اند، زندگی کرده‌اند، احساس کرده‌اند، اندیشیده‌اند و تجربه‌کرده اند، ساخته‌اند یا نابوده کرده‌اند. تمام آنچه را که انسان‌ها کسب می‌کنند، به شکل مجموعه‌ای از قصه‌ها، خاطرات، تجربیات و اطلاعات در ذهن و سینه‌شان ذخیره می‌شود. راه استخراج این گنجینه انسانی، همدل و هم‌زبان شدن با آدم‌هاست. تاریخ شفاهی جمع‌آوری این گنجینه ارزشمند از اطلاعات، تجربیات و خاطرات انسان‌هاست با استفاده از مصاحبه و همکلامی با آن‌ها. گنج پیشنهاد ماست برای جمع‌آوری این گنجینه‌های ارزشمند.